Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře v senátní verzi. Novela mění daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě, a to následovně:

· daňové zvýhodnění na první dítě se nemění a zůstává ve výši 15 204 Kč.

· na druhé dítě vzrostlo daňové zvýhodnění z 19 404 Kč ročně na 22 320 Kč ročně, tedy 1 860 Kč měsíčně

· na třetí a každé další dítě vzrostlo daňové zvýhodnění z 24 204 Kč na 27 840 Kč, tedy 2 320 Kč měsíčně

U druhého dítěte si tedy ročně na daňovém zvýhodnění přijdete o 2 916 Kč více. U třetího a dalšího dítěte si ročně na daňovém zvýhodnění přijdete o 3 636 Kč více.

Daňová sleva by měla mít dopad na výdaje státního rozpočtu přibližně ve výši 2,5 až 2,7 miliardy korun.

Změny budou platné zpětně od začátku roku 2021

Novela již prošla celým legislativním procesem, který uzavřel podpis prezidenta České republiky Miloše Zemana a zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Ustanovení § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2021. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 se použije § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

To znamená, že daňové zvýhodnění platí již pro rok 2021.

Zvýšené daňové zvýhodnění se u zaměstnanců nebude uplatňovat během roku 2021. Zvýšené daňové zvýhodnění za rok 2021 se uplatní až při ročním zúčtování zaměstnance na začátku roku 2022.

Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se víceméně nic nemění a vyšší daňové zvýhodnění za rok 2021 si uplatní při podání daňového přiznání za rok 2021 a uplatní si rovnou vyšší daňové zvýhodnění, tedy 22 320 Kč na druhé dítě a 27 840 Kč na třetí a další dítě.

Ruší se omezení měsíčního bonusu

Novela dále v oblasti daňového zvýhodnění napravuje pochybení, ke kterému došlo při přijímání daňového balíčku, kterým bylo rušeno omezení daňového bonusu. Ze zákona se sice vyškrtlo roční omezení, ale zůstalo v něm měsíční omezení daňového bonusu poskytovaného zaměstnavatelem ve výši 5 025 Kč. Nyní se toto omezení ze zákona vypouští. Nové znění se použije ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona při zúčtování mzdy a výpočtu

zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíc, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, a za následující kalendářní měsíce.

Další podmínky se nemění

Další podmínky u daňového zvýhodnění na děti zůstávají stejné. Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Dále zletilé dítě do 26 let věku, kterému není přiznán invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Daňové zvýhodnění se vztahuje i na zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. U dítěte se statusem zdravotně postižené osoby ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.

Věková hranice musí být splněna ze začátku měsíce. V případě dovršení 18 let u nestudujícího dítěte nebo 26 let studenta v průběhu měsíce je možné započítat ještě měsíc, v jehož průběhu dítě tohoto věku dovršilo. Ovšem při narození dítěte prvního dne v měsíci je situace jiná. Oproti dřívějším výkladům se nyní vychází z nového občanského zákoníku. Dle vyjádření Generálního finančního ředitelství dovrší nestudující dítě 18 let první den v měsíci (obdobně studující dítě dovrší věku 26 led první den v měsíci) a tento den již podmínka splněna není. V ustanovení § 601 odst. 1 občanského zákoníku se píše, že jestliže má právo nabýt určitý den, nabude nebo vznikne právě počátkem tohoto dne. Dítě tedy dovrší 18 nebo 26 let o půlnoci prvního dne v měsíci a tento měsíc nárok na daňové zvýhodnění zaniká.

Uplatnění daňového zvýhodnění

Daňové zvýhodnění se uplatní slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží na výši příjmů poplatníka). Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků žijících ve společně hospodařící domácnosti. Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, tedy v roce 2021 jde o částku 91 200 korun.

Do zákonem stanoveného limitu příjmů pro uplatnění daňového bonusu (šestinásobek minimální mzdy) se v daňovém přiznání od roku 2018 nepočítají příjmy z pronájmu majetku a kapitálové příjmy. Pouze příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti.

Zuzana Ilavská

Účetní poradce - senior