S účinností od 1.1.2024 došlo v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) k řadě změn v oblasti tzv. zaměstnaneckých benefitů, a to jak na straně zaměstnanců, tak na straně zaměstnavatelů. Níže najdete základní informace, jak ZDP na příjmy zaměstnanců a výdaje zaměstnavatele pohlíží, abyste se mohli lépe rozhodnout, co svým zaměstnancům od ledna 2024 nabídnete.

Úvodem dovolte poznamenat, že princip plnění, která poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům vychází z toho, že zaměstnavatel vytváří pracovní prostředí a podmínky pro efektivní výkon práce a s tímto záměrem poskytuje zaměstnancům další plnění nad rámec jejich odměny za práci. Nutno doplnit, že všechna poskytovaná plnění musí mít zaměstnavatel dohodnuta se zaměstnanci písemně, a to v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo pracovních smlouvách, případně v individuálních dohodách s každým ze zaměstnanců.

V základní rovině zůstává zachován princip, že když zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci plnění, která jsou u zaměstnance osvobozená, jedná se na straně zaměstnavatele o nedaňový náklad. Peněžitá plnění (krom výjimek) jsou u zaměstnance zdanitelným příjmem, který podléhá zároveň zdravotnímu a sociálnímu pojištění a zaměstnavatel má daňově uznatelný náklad obdobně jako mzdu či odměnu za práci. V konkrétních případech potom stanoví ZDP jiná pravidla, která je nutné dodržet. Více uvádíme u konkrétních situací dále.

Využití služebního vozidla pro soukromé účely zaměstnance

Do zdanitelných příjmů zaměstnance se zahrnuje část vstupní ceny motorového vozidla, které zaměstnavatel poskytl zaměstnanci pro soukromé užití, a to za každý i započatý kalendářní měsíc.  Základní zásady pro použití firemního vozidla zaměstnancem pro vlastní osobní potřebu zůstaly zachované. Tzn. základem pro výpočet nepeněžního příjmu zaměstnance je vstupní cena vozidla včetně DPH, minimální částka příjmu zaměstnance je 1 000 Kč/měsíc. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu měsíce postupně za sebou více motorových vozidel, považuje se za příjem zaměstnance částka určeného procenta z nejvyšší vstupní ceny vozidel. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu měsíce více motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance úhrn částek určeného procenta vstupních cen všech poskytnutých vozidel.

Za zdanitelný příjem zaměstnance se považuje:

 • 0,25 % vstupní ceny, jedná-li se o bezemisní vozidlo,
 • 0,5 % vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní vozidlo,
 • 1 % vstupní ceny, jedná-li se o jiné vozidlo se spalovacím motorem.

Bezemisním vozidlem se pro účely ZDP rozumí silniční motorové vozidlo, které je nízkoemisním podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících a není bezemisním vozidlem. Vozidlo nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80% emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší.

Nízkoemisním vozidlem se pro účely ZDP rozumí silniční motorové vozidlo, které pro provoz používá výlučně elektrickou energii nebo vodík, nebo jiné vozidlo, jehož provoz nemá žádné emise CO2.

Paušální náhrady podle zákoníku práce

Náhrady cestovních výdajů, hodnotu osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a pomůcek, čisticích a hygienických prostředků a ochranných nápojů v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem, náhrady za opotřebení vlastního nářadí se rozšiřuje o náhrady nákladů spojených s výkonem práce z jiného místa („home office“). Zaměstnavatel může zaměstnancům proplácet náklady, které mu vznikají v souvislosti s výkonem práce z domova nejen v prokázané výši, ale také paušální částkou.

Výkon práce na dálku je možný jen na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud se nedohodnou na náhradě nákladů v prokázané výši, tzn. zaměstnanec nepředloží účty za spotřebu energií, mohou se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnout na paušální částce náhrad. Paušální částka se poskytuje za každou započatou hodinu práce a její výši stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou (toto platí již od 1.10.2023). Pro rok 2023 byla částka náhrady nákladů 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce na dálku. Pro rok 2024 je náhrada stanovena na částku 4,50 Kč za každou započatou hodinu.

Odborný rozvoj zaměstnanců

Nepeněžní plnění vynaložené zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců, který souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele. Nepeněžním příjmem zaměstnance judikatura rozumí situace, že plnění, které je zaměstnanci poskytnuto hradí zaměstnavatel. Tzn. faktura/účet za plnění musí znít na zaměstnavatele a je uhrazeno z bankovního účtu nebo pokladny zaměstnavatele. Nebude-li tato podmínka splněna, tzn. pokud si zaměstnanec uhradí školení z vlastních prostředků a zaměstnavatel mu je následně proplatí, jedná se o peněžní příjem zaměstnance, který podléhá dani z příjmů i zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

Stravování

Příspěvky zaměstnavatele na stravování zaměstnanců byly sjednoceny do jednoho režimu, tzn. jsou stanoveny stejné podmínky pro nepeněžní plnění i peněžitý příspěvek. Příspěvkem na stravování se pro účely ZDP rozumí peněžitý příspěvek (dříve tzv. „stravenkový paušál“) nebo nepeněžní příspěvek formou stravenky, stravenkové karty nebo zajištění stravování prostřednictvím jiného subjektu. Dále se do tohoto příspěvku na stravování zahrnuje poskytnutí jídla či nápoje ke spotřebě na pracovišti, tj. pracovní obědy s obchodním partnerem,

Pro to, aby byl tento příspěvek pro zaměstnance osvobozený od daně a pojistného a pro zaměstnavatele byl daňovým nákladem, musí být splněny tyto podmínky:

 • zaměstnanec během směny vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu nárok na stravné na pracovní cestě,
 • příspěvek činí max. 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě trvající 5-12 hodin,
 • při směně delší než 11 hodin lze poskytnout další příspěvek v výši max. 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě trvající 5-12 hodin.

Pro rok 2024 činí částka příspěvku na stravování max. 116,20 Kč/den, resp. 232,40 Kč při směně delší než 11 hodin.

Zaměstnanec, který dostane od zaměstnavatele vyšší příspěvek na stravování, než je denní limit, má zdanitelný příjem, který podléhá také zdravotnímu a sociálnímu pojištění. V případě, že zaměstnanec obdržel stravné při pracovní cestě a zároveň příspěvek na stravování, není u něho příspěvek na stravování osvobozený od daně a pojistného. Nebo lze se zaměstnancem dohodnout, že příspěvek nad stanovený limit zaměstnavateli uhradí, např. u papírových stravenek v hodnotě 150 Kč částku ve výši 34 Kč zaměstnanec uhradí zaměstnavateli do pokladny nebo mu bude sražena ze mzdy.

Zaměstnavatel má vždy daňový náklad podle ZDP, a to ve výši bez limitu.

Nealkoholické nápoje ke konzumaci na pracovišti

Poskytnutí nealkoholických nápojů, např. kávy, čaje a jiných nápojů ke konzumaci na pracovišti nedošlo žádných změn, tzn. zaměstnanec má tento příjem osvobozený od daně bez omezení a zaměstnavatel poskytuje tyto nápoje ze zisku po zdanění, tj. účtuje o nich jako o nedaňových nákladech.

Finanční zajištění na stáří

Produkty investičního typu nebo spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče zaměstnanců jsou daňově podporované produkty a od ledna 2024 se nemění jejich režim. Jde o již známé penzijní spoření, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, životní pojištění a nově budou banky a spořitelní a úvěrová družstva, investiční společnosti poskytovat produkty pojištění dlouhodobé péče.

Celkový limit na všechny tyto daňově podporované produkty spoření na stáří je částka 50 000 Kč/rok, které poskytne zaměstnavatel svému zaměstnanci tím, že je uhradí přímo pojistiteli na pojistné smlouvy zaměstnance. Minimální doba spoření je 10 let a podmínka dosažení věku 60 let zůstala zachována.

Akce pořádané zaměstnavatelem

Pořádá-li zaměstnavatel kulturní nebo sportovní akci pro omezený okruh účastníků a pořádání takové akce je pro zaměstnavatele obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené, např. vánoční večírek, oslava výročí firmy, den dětí, jedná se z pohledu ZDP o kulturní či sportovní vyžití zaměstnanců. S ohledem na administrativní náročnost ocenění příjmu pro konkrétního jednoho zaměstnance stanovil zákonodárce, že tento druh společenské akce nespadá do ostatních benefitů níže a nepočítá se do ročního limitu zaměstnance. U zaměstnance jde tedy o osvobozené plnění.

Zaměstnavatel musí umět prokázat, že šlo o akci, kterou pořádal pro pozvaný okruh účastníků, tj. je třeba, aby měl k dispozici seznam hostů nebo seznam pozvaných hostů. Náklady na tyto akce jsou u zaměstnavatele vždy nedaňovým nákladem.

Ostatní benefity

Kromě výše uvedených plnění může zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům podle svého uvážení další benefity. Podmínkou je poskytnutí nepeněžní formou a dodržení souhrnného ročního limitu u jednoho zaměstnance a jeho rodinných příslušníků. Celkový roční limit těchto příjmů je stanoven do výše 50 % průměrné mzdy pro daný rok, tzn. pro rok 2024 jde o částku 21 983,50 Kč.

Do uvedeného ročního limitu lze zahrnout příspěvky na tyto aktivity zaměstnanců:

 • pořízení zboží a služeb zdravotního léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis,
 • použití vzdělávacích zařízení
 • použití rekreačních zařízení nebo poskytnutí rekreace nebo zájezdu,
 • použití zařízen péče o děti předškolního věku vč mateřské školy, knihovny zaměstnavatele,
 • použití tělovýchovných a sportovních zařízení,
 • příspěvek na kulturní a sportovní akce,
 • příspěvek na tištěné knihy vč obrázkových knih pro děti, ve kterých reklama nepřesahuje 50 % plochy.

Zaměstnavatel musí od ledna 2024 sledovat u každého zaměstnance hodnotu, kolik plnění z limitované roční částky konkrétní zaměstnanec nebo jeho rodinní příslušníci vyčerpali. V případě, že zaměstnanec limit vyčerpal a jeho čerpané plnění limit překročilo, v měsíci, kdy došlo k přečerpání roční částky pro tohoto konkrétního zaměstnance, musí zaměstnavatel částku nad limit zahrnout do mzdy zaměstnance jako nepeněžní příjem, který podléhá dani a sociálnímu a zdravotnímu pojištění. V případě, že v dalším měsíci bude tento zaměstnanec čerpat další plnění, bude se již dále jednat vždy o jeho zdanitelný a zpojistněný nepeněžní příjem.

Zaměstnavatel má poskytnutá plnění v limitu roční částky pro jednoho zaměstnance nedaňový náklad. Částky plnění nad limit, které již nejsou u zaměstnance osvobozené od daně, může zaměstnavatel zahrnout do daňových nákladů.

Pro více informací ke změnám nebo máte-li dotaz na konkrétní plnění, které chcete svým zaměstnancům poskytnout, se obraťte na kancelář PPBS.