• Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuDaně
  • Čas na čtení:8 minuty čtení

V návaznosti na prohlášení vlády k Ozdravnému balíčku byla do připomínkového řízení zveřejněna i související novelizace daňových předpisů. Níže pro vás shrnujeme výběr nejzásadnějších novinek a změn v této oblasti.

Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení zákona o daních z příjmů
 •   Sazba daně z příjmů právnických osob se zvýší z 19 % na 21 %, přičemž zvýšení bude platit pro všechna zdaňovací období započatá po nabytí účinnosti zákona, tedy zřejmě od 1. 1. 2024.  

•   Mimořádné odpisy budou v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028 aplikovány pouze pro elektromobily s tím, že stávající majetek odpisovaný v tomto režimu bude doodepsán dle dosavadních pravidel.  

•   Maximální možná daňově uznatelná hodnota osobního vozidla bude limitována na 2 mil. Kč. Tento limit bude platit až pro vozidla kategorie M1 pořízená v obdobích započatých po nabytí účinnosti zákona.  

•   V obdobích započatých po účinnosti novely nebude nově možné poskytovat tiché víno jako daňově uznatelný reklamní nebo propagační předmět do částky 500 Kč.  

•   V oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí budou v otázce příjmů osvobozených nebo nepodléhajících zdanění v ČR nově reportovány pouze licenční poplatky a podíly na zisku, a to bez ohledu na jejich částku. Nová úprava však bude platit až pro příjmy, u nichž by povinnost srazit srážkovou daň vznikla po nabytí účinnosti novely. Příjmy podléhající srážkové dani se budou oznamovat za stejných podmínek jako dosud.

Daň z příjmů fyzických osob
    •   Hranice pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů fyzických osob se pro rok 2024 sníží z 48násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy.

  •   Bude zavedeno omezení osvobození příjmu z prodeje cenného papíru nebo podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem na částku 40 000 000 Kč na poplatníka. Nová úprava bude platit pro prodeje zrealizované od roku 2024 s tím, že u cenných papírů a podílů nabytých do konce roku 2023 bude možné použít zvláštní úpravu pro nabývací cenu.

  •   Další navrhované změny, které by měly pro rok 2024 u fyzických osob platit:       –   uplatnění slevy na manžela pouze v případě péče o děti do 3 let věku,   –   zrušení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné) a zrušení slevy na studenta,   –   zrušení možnosti ponížit si základ daně o příspěvky zaplacené odborové organizaci a o úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání,   –   navázání limitu pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce na účast zaměstnance na nemocenském pojištění (tj. zrušení fixní hranice 10 000 Kč),   –   snížení limitní částky pro osvobození výhry z loterie či tomboly z 1 000 000 Kč na 50 000 Kč,   –   státní příspěvek ke stavebnímu spoření nově považován za ostatní příjem,   –   zavedení „obecného“ limitu 50 000 Kč, v rámci kterého budou některé ostatní příjmy stejného druhu osvobozeny.

Daň z přidané hodnoty
 •   Vláda navrhuje zavést od roku 2024 tři sazby DPH, a to 0 %, 12 % a 21 %.  

•   Nulová sazba daně by měla být aplikována na knihy (včetně elektronických knih).

  •   Oproti původním očekáváním vládní návrh obsahuje 12% sazbu DPH na dodání časopisů a novin (včetně jejich elektronických podob). Celá řada položek, které jsou dnes předmětem jedné ze snížených sazeb DPH, budou nově podléhat 12% sazbě daně, například bezlepkové potraviny.  

•   Naopak do základní 21% sazby DPH budou přeřazeny položky jako:       –   dodání řezaných květin či palivového dřeva,   –   dodání nápojů (kromě vybraných mléčných nápojů pro děti),   –   kadeřnické služby, podávání nápojů v restauraci kromě pitné vody,   –   služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu,   –   oprava obuvi, kožených výrobků a kol či úklidové práce v domácnostech.

•   Ze základní 21% do snížené 12% sazby DPH se naopak přesouvá příležitostná hromadná autobusová doprava osob.

Daň z nemovitých věcí
    •   V rámci konsolidačního balíčku vláda přichází také s poměrně podstatným navýšením daně z nemovitých věcí, a to až na dvojnásobek od roku 2024.  

•   Dále dochází ke změně rozpočtového určení, kdy bude nově část této daně příjmem státního rozpočtu.

 •   Zároveň je navrhováno zavedení tzv. inflačního koeficientu, který by od roku 2025 automaticky navyšoval daň z nemovitých věcí o inflaci za předchozí období.

Spotřební a energo daně
    •   V oblasti spotřební daně návrh obsahuje zvýšení daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos, a to od roku 2024 o 10 %, v letech 2025 až 2027 pak vždy o 5 %. Daň u zahřívaného tabáku má v letech 2024 až 2027 stoupat každý rok o 15 %.  

•   Dále se plánuje zavést nová daň z nikotinových sáčků a náplní do
e-cigaret.

  •   Spotřební daň z lihu má stoupnout o 10 % v roce 2024 a o 5 % v každém z roků 2025-2027.

  •   Nulová sazba naopak zůstane na tzv. tiché víno.

  •   Spotřební daň z motorové nafty se vrátí na svou původní úroveň před započetím války na Ukrajině – dojde tedy ke zvýšení o 1,50 Kč/litr.

  •   Je také navrhováno zrušení osvobození leteckých pohonných hmot od spotřební daně u vnitrostátních letů.

  •   Vláda plánuje také zrušit vratku spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech a zrušení osvobození od daně ze zemního plynu, elektřiny a pevných paliv v těchto procesech.

Zdroj: Deloitte

Hana Kafková

Projektová manažerka