Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh na novelizaci zákoníku práce, podle kterého má být zaměstnancům na home office hrazena náhrada za práci na dálku.

Návrh má upravovat tzv. práci na dálku. Výkon práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele, má být možný na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnavatel je zaměstnanci povinen hradit náklady spojené s výkonem práce na dálku, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce. Přitom tyto náklady nesmějí být zahrnuty ve mzdě, platu nebo odměně z dohody.

Zaměstnavatel má poskytnout zaměstnanci za každou započatou hodinu práce na dálku paušální částku ve výši úhrnu průměrných nákladů na plyn, elektřinu, pevná paliva, dodávku tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, odvoz odpadních vod a čištění jímek a odvoz komunálního odpadu, za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v České republice za 1 hodinu, a to podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. Tato paušální částka činí podle návrhu 2,80 Kč za započatou hodinu práce.

Podle návrhu novelizace zákona o daních z příjmů se nemá tato částka považovat za příjem a není předmětem daně. Zároveň má být daňově uznatelným nákladem na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců.

O tom, zda bude návrh zákona opravdu schválen, Vás budeme informovat v následujících týdnech.

Zdorj: Verlag Dashöfer

Hana Kafková

Projektová manažerka