• Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuÚčetnictví
  • Čas na čtení:3 minuty čtení

S platností od 1.1.2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, konkrétně § 73 Oddělené uvádění nákladů.

Citace § 73 Oddělené uvádění nákladů zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností:

(1) Výrobce elektrozařízení, distributor a poslední prodejce jsou povinni při prodeji nového elektrozařízení uvádět odděleně od ceny elektrozařízení náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení, které připadají na jeden kus nového elektrozařízení nebo jeden kilogram nových elektrozařízení, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

(2) Odděleně uváděné náklady podle odstavce 1 nesmějí převýšit náklady známé výrobci elektrozařízení v okamžiku uvedení nového elektrozařízení na trh nebo prokazatelný odhad předpokládaných nákladů v případě, že náklady výrobci elektrozařízení vzniknou až po tomto okamžiku. Plní-li výrobce elektrozařízení povinnosti stanovené tímto zákonem v kolektivním systému, určí se náklady známé výrobci elektrozařízení v okamžiku uvedení nového elektrozařízení na trh podle výše příspěvku hrazeného provozovateli kolektivního systému podle § 46 odst. 1.

(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny povinnosti posledního prodejce podle cenových předpisů [1].
[1] Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Pro výrobce, potažmo prodejce elektrozařízení nebo např. pneumatik bylo doposud dostačující na faktuře/daňovém dokladu uvést větu „Recyklační poplatek je zahrnut v ceně prodaného zboží.“ Nyní je ale nutné uvádět tzv. recyklační poplatek (a náklady za sběr a recyklaci) zvlášť – pro lepší viditelnost.

Změna se týká hlavně účetního hlediska výrobku, kdy na faktuře/daňovém dokladu musí být uveden recyklační poplatek odděleně. Tento poplatek již nebude zahrnut v účtu 604 jako součást prodaného zboží, ale jako služba na účet 602.

Pro lepší přehlednost je na dokladu důležité uvádět recyklační poplatek odděleně s počtem kusů odpovídajících počtu kusů prodaného zboží.

V případě některých společností to v praxi funguje tak, že dodavatel pro společnost zprostředkuje recyklační službu, která mu za ni zaplatí. Poté, při prodeji zboží koncovému zákazníkovi lze tuto službu přefakturovat přímo jemu.

Sankce za nedodržení viditelného recyklačního poplatku může být stanovena až ve výši 500 000,-.

Jakub Kovács

Účetní poradce