Dne 1.1.2021 vstoupil v platnost nový daňový balíček (Zákon č. 609/2020 Sb.), který přinesl i změny v oblasti majetku. Novinky se týkají zejména tří bodů:

  1. zvýšení hranice pro hmotný majetek určený k odepisování a technické zhodnocení ze 40 tisíc Kč na 80 tisíc Kč
  2. Nové, superrychlé odpisy u majetku z 1. a 2. odpisové skupiny
  3. Změny u nehmotného majetku – nehmotný majetek je nově odpisován pouze podle účetních pravidel

Nová hranice 80 tisíc Kč hmotného majetku pro daňové účely se použije na majetek pořízený od 1.1.2021 a na technické zhodnocení hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1.1.2021. Změny jsou účinné i zpětně pro rok 2020, společnost si tak pro rok 2020 může vybrat, které limity použije. Na hmotný majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto nového zákona lze použít ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

V rámci přechodných ustanovení, u majetků pořízených před rokem 2020 se odpisy dokončí „po staru“. Ovšem pro nové technické zhodnocení staršího majetku se již použije nová hranice 80 tisíc Kč. Nové technické zhodnocení nezvýší pořizovací cenu původního majetku, ale bude se odpisovat jako samostatný majetek.

Pro majetek pořízený v období 1.1.2020 – 31.12.2021 lze použít mimořádné „superrychlé odpisy“ hmotného majetku v 1. a 2. odpisové skupině podle § 30a Zákona o dani z příjmu. Podmínkou je, aby společnost byla prvním odpisovatelem takového majetku a zároveň je povinna zahájit odpisování počínaje měsícem následujícím po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování.

§ 31 odst. 6: (6) Za prvního odpisovatele hmotného movitého majetku se pro účely tohoto zákona považuje poplatník, který si jako první pořídil nový hmotný movitý majetek, který dosud nebyl užíván k určenému účelu a u předchozího odpisovatele byl zbožím. Za prvního odpisovatele hmotného movitého majetku se považuje i poplatník, který tento majetek pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii.

U 1. odpisové skupiny se superrychlý odpis nastaví na 12 měsíců, každý měsíc se tedy odepíše 1/12 vstupní ceny. U 2. odpisové skupiny je doba odepisování 24 měsíců a odpis se nastaví následovně: 1. rok se odepíše 60% pořizovací ceny, 2. rok 40% pořizovací ceny.

Například, pokud bude pořizovací cena majetku zařazeného do 2. odpisové skupiny 240 000,- Kč a majetek pořízený 30.9.2021 se odepisuje od 1.10.2021, v prvním roce (prvních 12 měsíců odepisování) se odepíše 60% PC (240 tis. x 60% = 144 tis.), tedy 12 tisíc Kč měsíčně. Ve druhém roce odepisování se odepíše 40% PC, tedy 96 tisíc Kč a měsíční odpis bude činit 8 tisíc Kč. Daňové odpisy budou tedy rozloženy následovně:

  • V roce 2021 3 x 12 tis. Kč
  • V roce 2022 9 x 12 tis. Kč + 3 x 8 tis Kč
  • V roce 2023 3 x 8 tis. Kč

Společnost by také měla zvážit, zda hranici hmotného majetku pro daňové účely zvýší až od roku 2021 nebo jí použije zpětně i pro rok 2020.

Vzhledem ke zvýšení limitu na 80 tisíc Kč pro samostatné movité věci, soubory hmotných movitých věcí a technické zhodnocení pro účely daňového zákona doporučuji vytvoření, případně aktualizaci či zpřesnění interních účetních směrnic týkajících se odpisování dlouhodobého hmotného majetku. Pro položky, které nespadají do kategorie hmotného majetku dle daňového zákona, se budou používat pro účely daňových nákladů účetní odpisy.

Interní směrnice by měla rovněž specifikovat hranici pro dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý drobný hmotný majetek s použitelností více než 1 rok a hranici pro položky, které budou účtovány přímo do nákladů. Zákon o účetnictví tuto hranici nespecifikuje.

U nehmotného majetku došlo ke smazání §32a Zákona o dani z příjmu a nehmotný majetek je tak nově odpisovaný pouze podle účetních pravidel. Podle §24 odst. 2 písm. v) Zákona o dani z příjmu jsou účetní odpisy nehmotného majetku daňově uznatelné. Toto lze opět zpětně použít i pro rok 2020. Pro nehmotný majetek bude tedy interní účetní směrnice ještě více důležitá, protože odpisy nehmotného majetku se již nadále nebudou řídit Zákonem o dani z příjmu, ale pouze Zákonem o účetnictví, který hranici pro dlouhodobý a dlouhodobý drobný majetek neuvádí.

Pavla Podmolová

Audit Project Manager